Geschiedenis


Op 5 mei 1888 werd schietvereniging Willem Tell opgericht. Willem Tell is de oudste sportvereniging van de gemeente Harderwijk. De vereniging had in die tijd tot doel: "Beoefening van het juistschieten ter bevordering van 's lands weerbaarheid". Dit doel trachtten de leden van Willem Tell te verwezenlijken door het houden van wekelijkse schietoefeningen en jaarlijkse schietconcoursen. Dat er toen ook al schietwedstrijden werden georganiseerd blijkt uit de vele programmaboekjes die nog in het archief te vinden zijn. De oudste daarvan dateert van 1913.

De wekelijkse schietoefeningen werden rond 1908 in de zomermaanden gehouden op de voormalige garnizoensschietbaan in het Harderwijker bos. Er werd dan met het geweer M95 geschoten, een wapen wat met munitie door defensie ter beschikking werd gesteld. In de winter werd er geschoten in de achterzaal van hotel Baars. Er werd dan geschoten met het cilindergeweer of met de getrokken buks.

Dat er ook aan de doelstelling weerbaarheid werd gedacht blijkt uit een passage uit de notulen van de "Algemeene vergadering" van 22 september 1914. Algemene vergadering op 22 sept. '14 bij den heer J. Roozenbroek. Tegenwoordig 14 leden. Bij de opening der vergadering tegen 8 uur herdacht de voorzitter het lid Schaftenaar, die op zoo'n droevige wijze om het leven was gekomen en deelde mede, dat, door vrijwillige bijdragen van leden in staat gesteld, de fam. een krans met begeleidend schrijven gezonden was. Verder hoopte de voorzitter de militaire leden, die door de mobilisatie afwezig waren, spoedig terug te zien. Geweren en munitie moesten aan't rijk worden afgestaan; van de voorgenomen feestvergadering kon niets komen. Daar secretaris en penningmeester als zoodanig de vereniging niet kunnen dienen, worden de commissarissen J. Roozenbroek en A. Hamstra Arenz verzocht hunne plaats in te nemen, de 1e als penningmeester en de 2e als secretaris. Beiden zijn hiervoor te vinden. Bij den voorzitter was een stuk binnengekomen van den burgemeester om assistentie bij de opvordering van paarden. Een vijftal leden heeft hierbij hulp verleend. Daarna nog een ander stuk tot versterking der politie. Negen personen waaronder een aantal niet-leden hebben als politie 1e klasse dienst gedaan. Ook was er een verzoek ingekomen uit Nunspeet om een vrijwillig wielrijderkorps op te richten. Hier ter plaatse meldden zich 26 liefhebbers aan. Maar velen hadden geen rijwiel, zoodat het aantal daalde tot 13. Nu dit niet door kon gaan poogde men een korps van voetvolk bijeen te brengen. 14 of 15 jongelui gaven zich op. Het getal moest minstens 41 zijn, zodat ook deze poging op niks uitliep. Eenige personen gaven zich op bij den burgemeester als vrijwilliger. Zijne edelachtbare achtte het beter, dat zij eerst lid van Willem Tell werden, hetgeen geschiedde. Van de 13 personen werden slechts 3 als vrijwilliger aangenomen.

Tot aan de 2e wereldoorlog blijft Willem Tell een bloeiende vereniging. Tijdens deze oorlog is wapenbezit ten strengste verboden en ligt het verenigingswerk dus helemaal stil. Na de 2e wereldoorlog herrijst Willem Tell moeizaam uit de as. Op sterven na dood komt er op initiatief van een aantal leden toch weer leven in Willem Tell. Met door leden bij elkaar gelegd geld worden in 1955 twee huisjes gekocht aan de Israëlstraat en in zelfwerkzaamheid verbouwd tot verenigingsgebouw. Vanaf die tijd neemt het ledental weer gestaag toe. Bij het 80-jarig jubileum in 1968 zijn er ongeveer 60 leden, bijna allemaal geweerschutters. Tegenwoordig zijn er ongeveer 150 leden waarvan het grootste deel pistool schiet. Ook is er een enthousiaste groep jeugdleden. Schietvereniging Willem Tell is op dit moment een gezonde vereniging waarin zowel de recreatieve schutter als de wedstrijdschutter aan z'n trekken komt.

Op zaterdag 27 november 1999 werd een belangrijke mijlpaal in het bestaan van sv Willem Tell bereikt. Jaren van vergaderen en een zwaar jaar bouwactiviteiten werd afgesloten. Met een schot op een ereschijf, voorstellende het zoontje van de oude Willem met twee appels, openden de voorzitter van de KNSA mr. P. Hoogeveen en de burgemeester van Harderwijk J.G. de Groot onze nieuwe accommodatie aan de Parkweg 1 te Harderwijk. De ereschijf kreeg een plaats in de kantine.

Na de opening van het nieuwe gebouw kwam de vereniging in een stroomversnelling. De schietbaan was zodanig gebouwd dat hij geschikt was voor verhuur aan overheidsdiensten. In 2000 kwam die verhuur ook op gang. Vooral door de MKZ crisis, die de regiopolitie naar onze baan deed uitwijken, midden in een drukke periode van hun schietprogramma. Na de MKZ crisis vertrok de regiopolitie weer naar de eigen banen, maar onze naam als een betrouwbare facilitaire organisatie met een goede schietbaan was gevestigd. Dit leverde ons een volle agenda op voor klanten als de KLPD en de KMAR.

In 2005 geraakte buurman Park3 in zwaar weer. De gemeente Harderwijk wilde niet langer tekorten op de begroting aanzuiveren. Het poppodium, dat een financiële trekker moest zijn, kon de verwachting niet waarmaken vanwege onvoldoende vluchtwegen voor grote concerten. De kosten van een verbouwing waren te hoog. Het bestuur van Willem Tell was bezorgd over deze impasse. Omdat het de vereniging na de verhuizing financieel voor de wind was gegaan, zag het bestuur ook een kans om van de nood een deugd te maken. De jeugdgroep van Willem Tell had behoefte aan een professionele luchtschietbaan 10 meter. En er was behoefte ontstaan aan een meer geschikte lesruimte dan de kantine, voor de lessen ambtsinstructie van de klanten. Mogelijk zou deze ruimte van de buurman gekocht kunnen worden, die daarmee een verbouwing zou kunnen starten.

In 2006 werd overeengekomen 203 m2 van Park3 over te nemen, voornamelijk ruimten, die tot die tijd in gebruik waren als kantoor- en vergaderruimten. Verbouwplannen werden gesmeed en in 2007 is de koop gesloten. In een half jaar hard werken, van mei tot in het najaar van 2007, is de uitbreiding gerealiseerd. De kantineruimte kreeg er 5 meter lengte bij en werd omgebouwd tot schietbaan. Het nieuwe gedeelte, achter de voorgevel, werd omgebouwd tot kantine. Met volop daglicht, wat in de oude kantine en in het gebouw aan de Israëlstraat maar moeilijk kon binnendringen. Het resultaat mag worden gezien.

Ons gebouw is een unieke accommodatie. Centraal gelegen in Harderwijk, verscholen in een groene heuvel, met voldoende parkeerplaatsen, gemakkelijk te bereiken, goed passende in de omgeving. Door deze bouwwijze is de geluidsisolatie van de schietbanen fenomenaal goed.